GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER

 

1. Aftalen og parterne

1.1  De i mailkorrespondancen mellem Parterne (”Mailkorrespondancen”) angivne vilkår og eventuelle senere skriftlige ændringer dertil samt nærværende forretningsbetingelser udgør den samlede aftale (”Aftalen”) mellem kunden (”Kunden”) og BasicBiz v/Nabi Celik, cvr nr. 34422524 (”Konsulenten”) samlet kaldet (”Parterne”). I tilfælde af uoverensstemmelser mellem vilkårene i Mailkorrespondancen og i nærværende forretningsbetingelser, skal vilkårene i Mailkorrespondancen gælde.

2. Ydelser

2.1 De ydelser, som Konsulenten skal levere, er beskrevet i Mailkorrespondancen.

2.2 Medmindre Kunden og Konsulenten udtrykkeligt har aftalt et endeligt leveringstidspunkt, er alle datoerne i en eventuel tidsplan alene skønsmæssige.

3. Kundens samarbejdspligt

3.1 Parterne skal holde hinanden orienteret om ethvert væsentligt forhold vedrørende levering af ydelserne.

3.2 Kunden skal, loyalt, samarbejde med Konsulenten om levering af ydelserne herunder rettidigt foranledige, at Konsulenten får adgang til alle Kundens data, oplysninger og medarbejdere, som er nødvendige for levering af den aftalte ydelse samt oplyse om eventuelle andre forhold der, efter Kundens vurdering, er væsentlig for Konsulentens løsning af opgaven.

3.3 Kunden bærer risikoen for de konsekvenser, som upræcise, ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger medfører for Konsulentens ydelse.

4. Prismodel og fakturering

4.1 Kunden kan vælge at købe ydelserne i overensstemmelse med en ”timebetaling” eller i overensstemmelse med betaling af et ”klippekort” med henholdsvis 10, 20 eller 30 klip, hvor hvert klip modsvarer 1 konsulenttime.

4.2 Ved timebetaling faktureres Kunden efter levering af ydelserne og i overensstemmelse med Konsulentens bindende tilbud på opgaven, som er indeholdt i Mailkorrespondancen.

4.3 Ved betaling af klippekort faktureres Kunden forud for klippekortet efter den til enhver tid gældende takst for det pågældende klippekort. Taksterne kan findes på Konsulentens hjemmeside basicbiz.dk.

4.4 Det antal klip, som den enkelte opgave skal koste, bestemmes af Konsulentens forudgående bindende melding herom i Mailkorrespondancen.

4.5 Betalingsbetingelserne er netto kontant 8 dage. Ved betaling efter forfald beregnes renter efter renteloven.

5. Fortrolighed

5.1 Parterne er gensidigt forpligtet til at behandle alt materiale og alle oplysninger om den anden part samt alle oplysninger modtaget fra den anden part i forbindelse med opgavens udførelse fortroligt.

5.2 Parterne må ikke, i nogen form, videregive den anden parts fortrolige oplysninger til tredjemand, medmindre at

a) der gives samtykke hertil,
b) oplysningerne er offentligt kendt,
c) videregivelse er en nødvendig del af opgavens udførsel, eller
d) at videregivelse sker i medfør af et lovmæssigt krav eller en kendelse.

5.3 Medmindre Kunden udtrykkeligt modsætter sig dette, er Konsulenten berettiget til, loyalt, at henvise til Kunden og opgaven ved at anvende Kundens navn og logo i forbindelse med markedsføring af Konsulenten.

6. Elektronisk kommunikation

6.1 Medmindre andet fremgår af Aftalen, er Parterne indforstået med anvendelse af elektronisk kommunikation via f.eks. e-mail af alle dokumenter og meddelelser, der vedrører Aftalen.

6.2 Parterne er indforstået med, at elektronisk kommunikation er forbundet med en given risiko, og at data kan blive ødelagt, at meddelelser ikke altid leveres omgående eller overhovedet eller komme til uvedkommendes kendskab.

6.3 Elektroniske meddelelser er sårbare over for computervirus. Hver part er ansvarlig for at beskytte sine egne systemer og interesser.

7. Persondata

7.1 Konsulenten indsamler og behandler persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning herunder persondataloven og EU’s generelle forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Information om Konsulentens behandling af persondata er tilgængelig i Konsulentens privatlivspolitik, som kan findes på Konsulentens hjemmeside basicbiz.dk.

7.2 Hvor Konsulenten behandler persondata på vegne af Kunden og efter instruks fra denne, er Konsulenten at betragte som databehandler og de nærmere vilkår omkring behandling af persondata er følgelig beskrevet i en databehandleraftale mellem Kunden og Konsulenten.

8. Misligholdelse

8.1 Såfremt en af Parterne væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til Aftalen, er den krænkede part berettiget til at ophæve Aftalen.

8.2 Misligholder Kunden sin betalingsforpligtelse, er dette at betragte som en væsentlig misligholdelse.

8.3 Ophævelse af Aftalen kan dog kun ske, såfremt den væsentlige misligholdelse ikke er bragt til ophør senest 14 dage efter afsendelsen af et skriftligt påkrav. Påkravet skal angive misligholdelsesgrund og at Aftalen vil blive ophævet, såfremt forholdet ikke er berigtiget inden fristens udløb.

8.4 Konsulenten er berettiget til at tilbageholde ydelserne, såfremt Kunden er i misligholdelse med betalingen, eller der foreligger anticiperet misligholdelse.

8.5 I tilfælde af væsentlig misligholdelse er en part berettiget til erstatning efter dansk rets almindelige erstatningsregler jf. dog punkt 9 om ansvarsbegrænsning.

9. Ansvarsbegrænsning

9.1 Konsulenten er ansvarlig for de leverede ydelser under Aftalen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler med de begrænsninger, som fremgår af Aftalen.

9.2 Konsulenten er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tidstab og avancetab.

9.3 Konsulenten kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som et resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end Konsulenten.

9.4 Konsulenten kan ikke holdes til ansvar for mundtlige rapporteringer eller for udkast til produkter, som efterfølgende skal erstattes af endelig levering af de aftalte ydelser.

9.5 Medmindre andet udtrykkeligt aftales kan Konsulentens ansvar i forbindelse med levering af ydelser ikke overstige 5 gange det afregnede honorar for de leverede ydelser under Aftalen, dog maksimalt 500.000 kr. uanset de leverede ydelsers omfang og honorarets størrelse.

9.6 Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder, uanset om skaden skyldes grov eller simpel uagtsomhed.

10. Aftalens ophør og klippekortets gyldighedsperiode

10.1 Ved prismodellen ”timebetaling” ophører Aftalen, når ydelserne er leveret medmindre, at andet er nævnt i Mailkorrespondancen.

10.2 Ved prismodellen ”klippekort” har Kunden ret til at indgive ordrer ifølge klippekortet til og med 12 måneder efter købet af det pågældende klippekort.

11. Tvister

11.1 Eventuelle uenigheder mellem Parterne, som måtte opstå i forbindelse med Aftalen, og som ikke kan afgøres mindeligt, afgøres af en kompetent domstol efter dansk ret.